ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK SEMBOLLERİN KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMDE YERİ VE ÖNEMİ

Journal: International Journal of Art & Aestethic (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 18-29

Keywords : Görsel iletişim tasarımı; iletişim; işaret; sembol;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sembol bir kavramı fikri temsil eden somut bir işaret ya da şekil olarak tanımlanabilir. İlk kez ilkel toplumların mağara duvarlarına çizdikleri, boyadıkları soyut işaretlerde ortaya çıkan sembol içerdiği anlam bakımından bir iletişim özelliği taşımaktadır. Daha sonra Sümerler, Hititler, Mısırlar, Mayalar gibi kadim uygarlıklar kil tablet, kaya ve mermer yapılar üzerinde inanış, gelenek ve göreneklerini farklı biçimlerdeki işaretleri kullanarak simgelemişlerdir. Duyular, sezgiler yoluyla aktarılan fikirlerin evrensel bir boyutta kıtalararası sözsüz bir görsel iletişim dili olan semboller, kültürlerarası iletişimde ve dünyanın kültürel görsel dokusunun oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Semboller ve işaretlerin anlamlandırılması için coğrafi bölgenin konumu, dönemin sosyo-politik, ekonomik, çevresel olaylar, dinsel inanışlar, gelenek ve görenekleri doğrultusunda analiz edilmesi gerekmektedir. Sembollerin kültürlerarası etkileşiminde yerini ortaya koymaya çalışan araştırma, literatür taraması ışığı altında yapılmıştır. Mağara resimlerinden duvar grafitilerine, ürün ambalajından yönlendirme işaretlerine, bilgisayar oyunlarından dijital platformlara kadar geniş bir yelpaze içinde bir görsel iletişim aracı olarak kullanılan semboller, teknolojinin gelişimi doğrultusunda yeni algı biçimleri oluşturmaktadır. İnsan davranışlarını belirleyen semboller kültürlerarasında toplumsal inancın yayılmasına ve bu doğrultuda eylemlerin yönlendirici bir görev üstlenmiştir. Yol gösterici, yönlendirici, bilgilendirici bir rol üstlenen semboller aynı zamanda toplumun olumlu ya da olumsuz yönde bir inanışa yönlendirilmesinde, kültürlerarası iletişimde ve sırların korunmasında ya da gizlenmesinde yadsınamayacak bir güce sahiptir.

Last modified: 2020-01-15 15:53:16