ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1174-1182

Keywords : oliq rezidenti; soliq to`lovchi; ikkiyoqlama soliqqa tortmaslik; soliq imtiyozlari; soliq bazasi; soliq manbai; soliq chegirmalari; xalqaro investitsiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada xalqaro xususiy huquqning asosiy prinsiplaridan biri sanalgan ikkiyoqlama soliqqa tortmaslik prinsipining mazmuni, mohiyati, shuningdek mazkur prinsipning globallashuv jarayonidagi ahamiyati huquqiy tahlillar asosida ochib berilgan. Mazkur maqolada ikki yoqlama soliqqa tortishning kelib chiqish sabablari, turlari va ularni bartaraf etishga qaratilgan choralar, shu bilan birga ikkiyoqlama soliqqa tortmaslik prinsipini qo`llash bilan bog`liq nazariyalar, ilmiy qarashlar va xalqaro xususiy huquq normalari o`rganilgan.

Last modified: 2021-12-03 23:26:51