ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

?ШАХСНИНГ АХБОРОТ ОЛИШ МАДАНИЯТИ? ТУШУНЧАСИ ВА АХБОРОТ ОЛИШ БИЛАН БО?ЛИ? БИЛИМ, КЎНИКМА, МАЛАКАЛАР

Journal: International Scientific Journal "Internauka" (Vol.3, No. 5)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 62-63

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Бугунги кунда жадал тарзда кўпайиб бораётган ахборотлардан хабардор бўлиш, керакли маълумотни ажратиб олиш ва ундан фойдаланиш мумкин бўлган ?олатда ?айдлаш тезкорлиги ва сифати ?ар бир шахснинг ахборот олиш маданияти ?ай даражада шаклланаётганлигига бо?ли?дир. Бу омил айни?са ў?ув жараёнини ташкил этиш, хусусан, унинг методик таъминоти масаласига ало?ида эътибор ?аратишни та?озо этади.

Last modified: 2016-08-04 21:42:03