ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE / NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL >>

Vol.26, No.0

Publisher: SMC "Scientia Educologica"

Publishing Date: 2020-10-17

 1. IŠLYGINAMIEJI KURSAI BŪSIMIESIEMS GAMTOS MOKSLŲ IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS: TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BRIDGE2TEACH“ [BRIDGING COURSES FOR MATHEMATICS AND SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS: INTERNATIONAL PROJECT “BRIDGE2TEACH”]

  Authors: Vincentas Lamanauskas Violeta Šlekienė Dalia Augienė

 2. 3-IOS KLASĖS MOKINIŲ ŽINIOS IR GEBĖJIMAI: SAVARANKIŠKO DARBO NUOTOLINIU BŪDU ATVEJIS [3-rd FORM STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS: A CASE OF INDEPENDENT WORK BY ONLINE DISTANCE LEARNING]

  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė; Leandra Čiužienė

 3. INTERAKTYVIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE POSSIBILITIES OF USING INTERACTIVE TOOLS IN SCIENCE LESSONS]

  Authors: Jovita Ponomariovienė

 4. VILNIAUS MAMUTO PĖDSAKAIS: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI NEFORMALIAM GAMTAMOKSLINIAM UGDYMUI NUOTOLINIU BŪDU [ON THE TRACES OF VILNIUS MAMMOTH: HELPING TEACHERS WITH REMOTE INFORMAL SCIENCE EDUCATION]

  Authors: Eugenija Rudnickaitė

 5. DEŠIMTOS KLASĖS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS DALYKO ŽINIOS IR JŲ SUPRATIMAS [GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AMONG 10TH GRADE STUDENTS]

  Authors: Raimonda Samsonaitė

 6. INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „MŪSŲ EKSPERIMENTAS“ [OPPORTUNITIES FOR INTEGRATED EDUCATION IN THE STEAM SCIENCE PROJECT]

  Authors: Danguolė Savičienė

 7. KINOLOGIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE [CINOLOGY IN A GENERAL EDUCATION SCHOOL]

  Authors: Dainius Statkevičius

 8. PATYRIMINIO PROJEKTO „MOKYKLA BE SIENŲ“ ĮGYVENDINIMAS VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJOS 1–4 KLASĖSE [IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENTIAL PROJECT IN THE 1-4 FORMS OR GRADES AT THE VILNIUS BALSIAI PROGYMNASIUM]

  Authors: Vaida Uždavinė; Silvija Kazakevičienė; Renata Jonušauskienė

 9. STEAM UGDYMO VEIKLŲ INTEGRAVIMAS Į PASAKŲ KŪRIMO PROCESĄ [INTEGRATION OF STEAM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE FAIRY TALES CREATION PROCESS]

  Authors: Zinaida Žvinklienė