ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Journal of Agriculture and Crops >>

Vol.6, No.6

Publisher: Academic Research Publishing Group

Publishing Date: 2020-06-10

  1. Research Status and Genetic Improvement of Important Characters in Purple Rice

    Authors: Bo Peng; Xin-Hua Huang; Zi-Yue Liu; Yue Gao; Juan Peng; Xia-Yu Tian; Yan-Fang Sun; Xiao-Hua Song; Lu-Lu He; Xiao-Rui Ma; Rui-Hua Pang; Jin-Tao Li; Quan-Xiu Wang; Wei Zhou; Hui-Long Li; Xin-Xiang A.; Hong-Yu Yuan

  2. Developing an Integrated Pest Management for the Control of Groundnut Aphid (Aphis craccivora Koch) [Homoptera: Aphididae] in Ganye Area Adamawa State-Nigeria

    Authors: Oaya C. S.