ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.7

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2019-06-19

 1. КОМУНіКативНО-прагМатичНі параДигМи речеНь У сУчасНій УКраїНсьКій МОві

  Authors: Межов Олександр Костусяк Наталія

 2. ОсОбливОсті віДтвОрення УКраїнсьКОю МОвОю нОМінацій еМОції «страх» У рОМані П. ЗюсКінДа «Das ParfüM»

  Authors: Костянтин Мізін

 3. СКЛАДНОЩІ РЕДАГУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ВИСЛОВІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНАСЬКИХ МАС-МЕДІА

  Authors: Навальна Марина

 4. ДЕТЕРМІНАНТНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

  Authors: Грозян Ніна

 5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНИХ ГРУП У СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТАХ

  Authors: Левченко Тетяна Чубань Тетяна

 6. СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

  Authors: Бугайова Оксана

 7. АКТУАлізАція Англіцизмів У сУчАсномУ меДіАТеКсТі

  Authors: Шинкар Тетяна

 8. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ ДУША: СТРУКТУРНО- ГРАМАТИЧНІ МОДЕЛІ

  Authors: Прудникова Тетяна

 9. СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ

  Authors: Алла Зленко Олена Ісайкіна

 10. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЯК ЗАПОРУКА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ

  Authors: Овсієнко Алла

 11. ВИДАННЯ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ІСТОРІЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: Василь Холоденко

 12. НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В АНАЛІТИЦІ

  Authors: Володимир Варенко Зоряна Свердлик

 13. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  Authors: Інна Демуз

 14. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ Й УПРАВЛІННЯ В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

  Authors: Людмила Дідух Оксана Гула

 15. ІнформатизацІя архІвної справи та виКористання ІнформацІйних ресУрсІв наф УКраїни

  Authors: Ігор Довжук

 16. СПІЛЬНІ ТОЧКИ СПІВПРАЦІ АРХІВІВ І БІБЛІОТЕК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Authors: Сергій Зворський

 17. МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-30-Х РР.: СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

  Authors: Алла Зленко

 18. МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

  Authors: Олена Ісайкіна

 19. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ- РЕСУРСІВ У ВИВЧЕННІ ПРОБЛЕМ ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ

  Authors: Валерій Нечитайло

 20. ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  Authors: Світлана Орлик

 21. МАРШРУТИЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

  Authors: Олександра Патряк

 22. ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ

  Authors: Анатолій Сустрєтов

 23. САМОРЕАЛІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГ

  Authors: Людмила Шимченко

 24. КАЗЕННІ ПАЛАТИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1775-1914 РР.)

  Authors: Оксана Шпортун