ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Doğu Akdeniz'den İzole Edilen Enterococcus faecalis Bakterilerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 172-178

Keywords : Enterococcus faecalis; antibiyotik dirençliliği; ağır metal;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Akdeniz'den izole edilen 158 adet Enterococcus faecalis bakterilerinin 15 farklı antibiyotiğe ve dört farklı ağır metale karşı dirençliliği sırasıyla agar difüzyon ve agar dilüsyon yöntemleriyle araştırılmıştır. Gentamisine (%98.7), siproflaksine (%77.8), imipeneme (%77.2) ve levofloksasine (%72.8) karşı yüksek antibiyotik dirençliliği bulunurken, en az dirençlilik ise vankomisine (%3.2) minosikline (%13.3) ve kinopristin-dalfopristine (%13.3) karşı bulunmuştur. Çoklu antibiyotik dirençlilik (ÇAD) indeksleri 0.2-0.93 arasında değişmektedir. Birçok izolat farklı ağır metal derişimlerine tolerans göstermiştir. Bu sonuçlar Doğu Akdeniz'in önemli miktarda antibiyotik ve ağır metal dirençliliği taşıyan Enterococcus faecalis barındırdığını ve bununda halk sağlığı açısından potansiyel bir risk taşıdığını göstermektedir. Anahtar kelimeler : Enterococcus faecalis, antibiyotik dirençliliği, ağır metal Antibiotic and Heavy Metal Resistance of Enterococcus faecalis Isolated from Eastern Mediterranean Sea In this study the resistance of 158 Enterococcus faecalis isolates recovered from Mediterranean Sea to 15 different antibiotics and four heavy metals was investigated by agar diffusion and agar dilution methods respectively. A high incidence of resistance to gentamicine (98.7%), ciprofloxacin (77.8%), imipenem (77.2%) and levofloxacin (72.8%), as well as almost an absence of resistance to vancomycin (3.2%), minocycline (13.3 %) and quinupristin-dalfopristin (13.3%) was found among the isolates. Multiple antibiotic resistance (MAR) index ranging from 0.2 to 0.93. Most isolates were showed tolerance to different concentrations of heavy metals. These results suggest that Eastern Mediterranean Sea has important proportion of antibiotic and heavy metal resistant Enterococcus faecalis and these bacteria can be responsible a potential risk for public health. Key words: Enterococcus faecalis, antibiotic resistance, heavy metal

Last modified: 2017-08-02 17:55:03