ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Etkililiği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Journal: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 200-223

Keywords : Hayat Bilgisi Dersi; Öğretim Yöntemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, Hayat Bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini inceleyen deneysel çalışmalara dayalı lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada konuyla ilgili olarak 2004-2016 yılları arasında yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişime açık olan 10 doktora tezi ve 25 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 35 araştırma içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda; konuya ilişkin en fazla araştırmanın Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapıldığı, 21-60 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları üzerinde çalışıldığı, deneysel işlem süresinin 5-8 hafta arasında dağılım gösterdiği, örneklem seçiminde en fazla uygun örnekleme yönteminin tercih edildiği, drama/oyunla öğretim ve işbirlikçi yönteminin yaygın olarak kullanıldığı, araştırmaların çoğunlukla 3. sınıf öğrencileri üzerinde yapıldığı ve kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin hayat bilgisi dersine ilişkin başarı ve derse yönelik tutumları üzerinde genellikle etkili olduğu görülmüştür

Last modified: 2018-01-09 21:08:23