ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Servis Dersine Tutumları ile Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-46

Keywords : Beden Eğitimi ve Spor Dersi; Tutum; Motivasyon.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spor servis dersiyle ilgili tutumlarını ve bu tutumların akademik motivasyonla ilişkisini incelemektir. Çalışmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Kırgızistan Milli Üniversitesinde öğrenim gören ve beden eğitimi ve spor servis dersi alan öğrenciler, örneklemini ise, her iki üniversiteden araştırmaya gönüllü katılan ve rastgele örnekleme yöntemiyle araştırma evreninden seçilen 822 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, Demirhan ve Altay (2001)' ın geliştirdiği Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ) ile Vallerand ve vd (1992)'nin Akademik Motivasyon Ölçeği (AMS) kullanılmıştır. Çalışma verileri SPSS programına aktarılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin ELFK veya Beden Eğitimi ve Spor Servis dersi almaları açısından, öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği alt boyutları ile beden eğitimi tutum ölçeği alt boyutları arasında göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin beden eğitimi ve spor servis dersine karşı olumlu tutumları ile akademik motivasyon ölçeği alt boyutlarından dışsal motivasyon (p< 0.01; r = 0.458) ve içsel motivasyonla (p< 0.01; r = 0.526) pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki, motivasyonsuzlukla (p< 0.05; r = 0.084) pozitif yönde ve zayıf ilişki olduğu belirlenmiştir.

Last modified: 2018-03-28 01:44:47