ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Su kirliliğinin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın biyojen amin seviyeleri üzerine etkileri

Journal: Future Visions Journal (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-8

Keywords : : Rainbow trout; biogenic amines; water pollution; histamine; Putrescine. Gökkuşağı alabalığı; biyojen amin; su kirliliği; histamin; putresin;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between the water quality properties which can vary depending on pollution sources and biogenic amine concentrations in the muscle tissues of farmed Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) in concrete pond farms located in Candır River (Station I), Karacaören I Reservoir (Station II) and Çatak Reservoir (Station III) in Isparta, Turkey. The O. mykiss muscle tissue and water samples were obtained in three stations, on February 2016, simultaneously. In three stations, fourteen physicochemical parameters were measured in water samples and water quality levels determined by YSKYY (Surface Water Quality Management Regulation). Muscle tissue tryptamine, 2-phenylethylamine, putrescine, cadaverine, tyramine concentrations were determined with high-performance liquid chromatography (HPLC) method, and histamine were determined with ELISA in O mykiss flesh from three fish farms. The water's physical and chemical parameters show that the water quality in all stations are categorised as class II, according to the Turkish YSKYY. However, based upon its nitrite and total nitrogen values, Station II was found to be less polluted than the other stations, followed by a moderate degree of pollution for Station III, and significantly higher levels or pollution for Station I. The putrescine and histamin levels were higher in muscle of the O. mykiss from the station I, compared to station II and III (p<0.001). We concluded that microbial contamination due to environmental pollutant accumulation and exposure are an important source of biogenic amines generation within the fish tissues. Contamination of water bodies causes biogenic amines accumulation in fish tissues and consequently negatively contributing to quality of fish as food as well as fish welfare. Key words: Rainbow trout, biogenic amines, water pollution, histamine, Putrescine. Çalışmanın amacı, Çandır Deresi beton havuz (İstasyon I), Karacaören I Baraj Gölü ağ kafes (İstasyon II), Çatak Baraj Gölü ağ kafes (İstasyon III) çiftliklerinde (Isparta, Türkiye) üretimi yapılan Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) kas dokularındaki biyojen amin seviyeleri ile su kirliliğine bağlı olarak değişebilen su kalitesi özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Şubat 2016'da, istasyonlardan O. mykiss kas dokusu ve su örnekleri eşzamanlı olarak alındı. İstasyondan alınan su örneklerinin fizikokimyasal parametreleri dikkate alınarak YSKYY'e (Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği) göre istasyonların su kalitesi seviyeleri belirlendi. Üretim çiftliklerinden alınan O mykiss kas örneklerinde tiramin, 2-feniletilamin, putresin, kadaverin ve triptamin seviyeleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile histamine seviyeleri ise enzim-bağlı immünosorbent ölçümü (ELISA) ile belirlendi. YSKYY'ye göre yapılan değerlendirmede, her üç istasyondan alınan su örneklerinin su kalitesi düzeyleri bakımından II. kalite sınıfına dahil oldukları belirlenmiştir. Nitrit ve toplam azot değerlerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise istasyon III'ün diğer istasyonlara göre en düşük kirliliğe sahip olduğu, İstason II'nin orta derece kirli olduğu ve İstasyon I'in ise diğer istasyonlara göre en fazla kirliliğe sahip olduğu bulundu. İstasyon I'den alınan O. mykiss kas dokusu örneklerinde putresin ve histamin seviyelerinin İstasyon II ve III'den alınan O mykiss kas dokusu örneklerindeki ölçümlere göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,001). Çevresel kirleticilerin birikimine ve maruziyetine bağlı olarak meydana gelen mikrobiyal kontaminasyon, balık dokularındaki biyojen amin üretiminin temel kaynağıdır. Su kaynaklarının kontaminasyonu, balık dokularında biyojen amin birikimine yol açarak balık refahının yanısıra balık kalitesine de olumsuz yönde etkilemektedir

Last modified: 2023-01-10 21:00:26