ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

RİVÂYET TEFSİRİ YÖNTEMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN İBNU’L-CEVZÎ’NİN ZÂDU’L-MESÎR ADLI ESERI Ibn Al-Jazwi’s Work Zadu’l Masir In Terms of Progress of Tafsir bil Riwaya Method

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 273-294

Keywords : İbnu’l-Cevzî; Rivâyet; Yöntem; Zâdu’l-Mesîr;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Müslümanlar, Kur'ân âyetlerinin tefsirinde ilk önce çoğunlukla rivâyet tefsîr yöntemini kullanmışlardır. Bu açıdan ilk tefsîr örneklerinin, rivâyetlerle dolu olduğu görülmektedir. Bu tefsîr yöntemi, her ne kadar peygamberin âyetlere getirdiği açıklamaları içermesi açısından çok önemli ve güvenilir olsa da; farklı sebeplerden dolayı uydurma ve bâtıl hadisler ile isrâîliyyât'a dayalı haberlerin yayılması sonucunda güvenilir olma özelliğini zedelemiştir. Bununla birlikte Rivâyete dayalı tefsîr yöntemi, geçen zamanla birlikte yazılan yeni rivâyete dayalı tefsîr eserleriyle birlikte eski güvenilirliğini yeniden kazanmaya çalışmıştır. Bu bağlamda et-Taberî ile İbn Kesîr'in dönemlerine göre orta bir dönemde yaşamış olan İbnu'l-Cevzî'nin Zâdu'l-Mesîr adlı eserini bu açıdan incelemenin, söz konusu yöntemin gelişimi açısından bir fikir oluşturacağını düşünerek bu makâleyi kaleme aldık

Last modified: 2018-07-24 22:36:27