ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Journal: Food Industry Economics (Vol.10, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-109

Keywords : соціальна відповідальність; бізнес; концепції; глобальна та географічна мо- делі; суспільна відповідальність.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розкрито сутність глобальної та географічної моделі соціальної відповідальності. Від- мічено, що глобальна модель соціальної відповідальності базується на етичній поведінці бізнесу, гео- графічна модель представлена трьома теоріями: корпоративного егоїзму, корпоративного альтруїзму та розумного егоїзму. До основних національних моделей соціальної відповідальності віднесено аме- риканську, європейську, японську. Доведено, що американська модель суспільної відповідальності базується на потужних активностях бізнесу при слабкому впливу центральних органів держави та громадських організацій. В європейській моделі бізнес при вирішенні соціальних проблем активно вза- ємодіє з державою, некомерційними організаціями та іншими громадськими інститутами. В японській моделі підприємство асоціюється з «виробничою сім'єю», де працівник несе відповідальність і корис- тується правами, виходячи далеко за рамки трудових обов'язків. Дано авторське визначення терміну для українських реалій полягає в доповненні і набуває наступного значення «соціальна відповідаль- ність» – це спроба вирішити соціальні проблеми, які повністю або частково спричинені діяльністю під- приємств та непрофесійними і безвіподальними діями владних структур держави.

Last modified: 2019-01-15 20:40:51