ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДІАГНОСТУВАННЯ ПІДСИСТЕМ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВЛАСТИВІСТЯМИ НЕЗАЛЕЖНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ

Journal: Applied Aspects of Information Technology (Vol.01, No. 01)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 33-47

Keywords : діагностичний експеримент; умови працездатності; незалежне спостереження; незалежне управління; технічна система;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Сучасна практика розробки технічних систем, і електротехнічних зокрема, показує, що їх надійність закладається на стадії проектування та забезпечується на стадії виробництва. Недосконалість технології виробництва та порушення режимів експлуатації можуть спричинити появу різного роду дефектів у готових системах. Таким чином, діагностування технічного об'єкта (системи) обов'язково має бути присутнім на всіх етапах його життєвого циклу. Тому, різноманітні роботи щодо забезпечення процесу діагностування технічної системи проводяться при її розробці, виготовленні, випробовуваннях та експлуатації. При цьому мета діагностування полягає у підтриманні необхідного рівня показників технічного стану системи. На стадії проектування основною задачею діагностування є забезпечення можливості по-тенціального діагностування системи, що проектується, а на стадії виробництва та експлуатації ― поточний контроль її працездатності. Постійне зростання складності технічних систем, пов'язане зі збільшенням та ускладненням виконува-них функцій, удосконаленням технології виробництва, підвищенням вимог до показників якості тощо, призводить до ускла-днення методів та засобів діагностування, які забезпечують необхідні властивості систем. Для діагностування електро-технічних пристроїв використовуються такі методи як: периферійне сканування, технологія автоматичної генерації зраз-ків, вбудоване само сканування, а також методи параметричної ідентифікації, методи контролю несправностей, методи оцінювання тощо. Багатьом з цих методів притаманні наступні недоліки: значний обсяг обчислень, необхідність доступу до всіх вузлів електричної схеми, чутливість до похибок обчислень, і, як наслідок ― складність практичної реалізації. Крім того, значне поширення при діагностуванні електротехнічних пристроїв набув метод довідників, заснований на віднахо-дженні з множини значень напруг або струмів в контрольних точках тих з них, які ближчі за все до значень, отриманих при вимірюванні в пристрої, що діагностується.

Last modified: 2019-09-03 01:08:59