ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çinlilerin Millet Düşüncesinin Kökenleri ve Ötekilere Bakışı

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-54

Keywords : Çin; Farklılık; Huaxia; Siyi; Barbar; Zhongyuan; Tianxia; Ötekiler;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Küreselleşen çağda, çoğu Batıdışı ülkelerin tersine Çin, milli kültürünü daha etkin ve yayılabilir kılmıştır. Aynı zamanda çoğu ulus-devletler çoğulculuk veya çokkültürcülüğe yönelirken, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tam tersine çoğulcu ve çokkültürlü ülke gerçeğini tek uluslu, tek kültürlü yapıya dönüştürmeye başlamıştır. Bu süreçte ÇHC'nin farklılıklara karşı uygulamaya devam ettiği sıfır tolerans politikaları eleştirilmeye, tartışılmaya başlanmıştır. Bu makale, Çin'in farklılıklara karşı mevcut zihniyetini anlayabilmenin tek yolunun işbu zihniyeti ortaya çıkartan millet düşüncesinin kökenlerini iyi okumaktan geçeceği görüşünü ileri sürer. Bu çalışma, Çin'in millet düşüncesinin kökenleri ve ötekilere bakışı üzerine sosyolojik bir deneme niteliği taşımaktadır.

Last modified: 2019-12-03 18:01:14