ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 122-133

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Günümüz dünyasında, insanların kendi sorunlarıyla mücadele etmeleri, kendilerini geliştirmeleri, yaşadığı döneme ayak uydurmaları ve bilgi donanımlarını güçlendirmek amacıyla öğrenmeyi süreklilik arz eden bir biçime dönüştürmesi kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerini belirlemek için Drewery vd. (2017) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin İngilizce formu, hem İngilizce hem Türkçe bilen alanında uzman iki kişi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Form, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bir öğretim elemanı tarafından da incelenmiş ve pilot çalışma öncesinde uzman görüşü alınmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 217 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği DFA [Doğrulayıcı Faktör Analizi] ile güvenirliği ise SPSS programında güvenirlik analizleri ile incelenmiştir. “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”nin ölçüt bağıntılı geçerliği “Akademik Özyeterlik Ölçeği” (Yılmaz vd., 2007) kullanılarak incelenmiştir. Buna göre çalışma grubunda, “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”nin alt boyutları ile “Akademik Özyeterlik Ölçeği” toplam puanı alt boyutları arasında orta düzeylerde pozitif anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, ölçeğin Türkçe formunun orijinal yapıya uygun olarak aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada Türk kültürüne uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıyla kanıtlanmış olan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği, meslek hayatına atılacak olan üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme düzeyini belirlemede kullanılabilir. Çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmuştur.

Last modified: 2020-12-28 19:10:33