ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE YER ALAN “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CÂNINI İNCİTME” ŞİİRİNDEKİ DEĞERLER

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 298-313

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü olarak tanımlanan değer kavramı günümüzde birçok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Bu araştırma ile Muhammed Lutfî'nin Hulâsatü'l- Hakayık adlı eserinde yer alan “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme” adlı şiirdeki eğitsel değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma deseni ile hazırlanan bu araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları araştırmacı tarafından yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Muhammed Lutfî'nin eserleri incelendiğinde, eserlerinin birçok değer unsuru barındırdığı görülmektedir. Muhammed Lutfî'nin eserlerinde en çok “alçakgönüllülük”, “kişilik sahibi olma” ve “sevgi” değeri görüldüğü belirlenmiştir.

Last modified: 2020-12-28 19:41:04