ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Muhammad al-Madani al-Trabzoni and his Risalah fî Beyâni Mâ Yuzekker ve Yuennes vemâ Yetbeuhû mine’l-Fevâidi’l-Muhimme

Journal: The Journal of Near East University Faculty of Theology (Vol.6, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 359-420

Keywords : Muhammed el-Medeni; Mudhakkar; Muannath; Dictionary;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Muhammed et-Trabzonî'nin tam adı Muhammed b. Mahmûd b. Salih b. Hasan et-Trabzonî el-Medenî el-Hanefî'dir. Hicri 1100 (m. 1688-1699) senesinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'dan sonra İstanbul, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'te bulundu. Trabzonî'nin hadis, siyer ve Arap dili başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında 50'den fazla eseri vardır. Bu eserlerin tamamına yakınının Süleymaniye Kütüphanesi'nde el yazma nüshaları mevcuttur. Konumuz olan bu risâlesinde müzekkerlik-müenneslik yönünden ortak olan kelimeleri alfabetik olarak ele alan Trabzonî, tespitimize göre Ebü'l-Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî (ö. 770/1368)'nin el-Misbâhu'l-Münîr fî Garîbi'ş-Şerhi'l-Kebîr li'r-Râfiʿî adlı eseriyle Ebü't-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kûb b. Muhammed el-Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415)'nin el-Kâmûsü'l-Muhît adlı sözlüklerinden iki temel kaynak olarak yararlanmıştır. Bu makale üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Muhammed el-Medeni et-Trabzonî'nin (ö. 1200/1786) hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ikinci kısımda müzekkerlik ve müenneslikle ilgili risâlesinin adı ve muhtevası, yöntemi, müellife aidiyeti, literatürdeki yeri ve kaynakları ele alınmıştır. Ardından da tahkikte takip edilen yöntem zikredilmiştir. Üçüncü kısımda ise metin tahkiki yapılmıştır.

Last modified: 2021-01-02 03:49:42