ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.21, No. 84)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 53-67

Keywords : دانشجویان مهندسی، حل مسئله ریاضی، بازتاب قبل از عمل، بازتاب حین عمل، بازتاب بعد از عمل. -;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

درس ریاضی یکی از دروس مهم در رشتههای مهندسی بهشمار میرود و در عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد. برخی از پژوهشگران، ریاضی را راهی برای ورود افراد با استعداد به مهندسی میدانند و از آن بهعنوان یکی از علل افت تحصیلی یا پیشرفت دانشجویان مهندسی یاد میکنند. هدف پژوهش حاضر بررسی روند حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی با رویکرد بازتابی بود. جامعه پژوهش با استفاده از نمونهگیری مبتنی بر هدف از میان دانشجویان سه رشته مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک انتخاب شدند که در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند و دادههای پژوهش با استفاده از مصاحبه جمعآوری شدند. در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از بازتاب، راهحلهای دانشجویان در فرایند حل مسئله ریاضی آنان پرداخته شود. درمجموع، یافتهها حا کی از آن است که بازتاب در قالب سه مقوله )بازتاب قبل از عمل، بازتاب حین عمل و بازتاب بعد از عمل حل مسئله( بر حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی اثری مثبت دارد و توانایی حل مسئله ریاضی آنان را بهبود میبخشد.

Last modified: 2021-03-16 14:48:39