ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

بررسی رابطه و مقایسه ابعاد میزان گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی با میزان مهارت های لازم برای قرن 2

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 86)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 85-98

Keywords : گرایش به STEM ، مهارت های قرن 21 ، دانشجو، معلم;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه ابعاد میزان گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی با میزان مهارت های قرن 21 بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پردیس تربیت معلم علامه طباطبایی ارومیه بودند. نمونه گیری ب هصورت تصادفی طبق های انجام شد. ابزار گردآوری داد هها پرسشنامه میزان گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی و پرسشنامه میزان مهارت های لازم برای قرن 21 بود و روایی آن را متخصصان تأیید کردند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ ب هترتیب برابر با 762 / 0 و 710 / 0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندگانه در قالب نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافت هها نشان داد که میزان گرایش به ریاضی و علوم دانشجومعلمان در سطح متوسط قرار دارد، اما گرایش آنها به طراحی و فناوری بالاتر از متوسط است. همچنین میزان مهارت های رهبری و مشارکت آنها در سطح متوسط و مهارت خودمدیریتی در سطح بالاتر از متوسط است. علاوه بر این، نتایج حا کی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین برخی مؤلف ههای میزان گرایش به STEM و میزان مهار تهای قرن 21 در میان دانشجومعلمان است. مطابق نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه، بین دانشجویان رشت ههای مختلف تربی تمعلم در برخی مؤلفه های گرایش به STEM تفاوت معنادار وجود دارد.

Last modified: 2021-03-16 15:31:08