ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ESKİLERİN MASALLARI: KLASİK VE MODERN MİTOLOJİDEN POSTMODERN ANLATIYA DİN BİLİMLERİNDE MİTOLOJİ

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.8, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 75-93

Keywords : mitoloji; din; kutsal; modernizm; kutsal anlatı; postmodernizm;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İnsanın kendi yaşamını, içinde bulunduğu evreni ve Tanrısal varlıklarla ilişkisini anlama ve anlamlandırmaya yönelik çabasının ürünü olarak nitelendirilebilen mitler, ait olduğu toplumun duygu, düşünce, inanç ve dünya görüşlerine ışık tutan önemli dinsel bir söylem türüdür. Bu yüzden hayata kattığı anlamla doğru orantılı olarak inananı olduğu sürece sosyal ve dinî hayattaki devamlılığını ve etkinliğini sürdüren mitler, tanrılar âlemi ve insan arasındaki ilişkiyi düzenlemesi ve devam ettirmesi dolayısıyla insanlık tarihi boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Din bilimleri alanı açısından bakıldığında ise bu alana bolca malzeme sunan mitlerin ortaya çıkışı din bilimcileri tarafından dil, toplum, kutsal fikri, tarih ve politika gibi çeşitli bağlamlarda izah edilmeye çalışılmıştır. Max Müller'in dil hastalığı tanımına karşın Mircea Eliade'nin kutsalla ilişkilendirerek açıkladığı mitler, postmodern döneme gelindiğinde kutsal düşüncesinden arındırı-larak sıradanlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, klasik dönemden postmodern çağa gelinceye kadar din bilimleri alanın-da mitolojinin yeri ve önemini, dinî alanla ilişkisini, insan hayatındaki işlevselliğini ve postmo-dern dönemde kazandığı yeni anlamları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda konu, mitoloji alanında çalışmalarıyla ön plana çıkan din bilimcilerinin görüşleri ışığında ele alınmaktadır.

Last modified: 2021-08-05 23:52:54