ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOLALAR XOR JAMOALARIDA OLIB BORILADIGAN O’QUVTARBIYAVIY ISHLAR MAZMUNI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-60

Keywords : musiqa ta’limi; umumta’lim maktab musiqa darslari; vokal-xor malakalari; bolalar xor jamoalari; xor rahbari; o’quv-tarbiyaviy jarayon.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma'naviy, barkamol, estetik va badiiy dunyoqarashi shakllangan, madaniyatli insonlar qilib tarbiyalash bugungi kunda ta'lim-tarbiya muassasalari oldida turgan dolzarb masalalardandir. Maqolada umumta'lim maktablarida olib boriladigan musiqiy ta'lim va tarbiya faqat bolalarni qo'shiq kuylashga o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, ularda vokal-xor malakalarini shakllantirish yoki musiqa tinglash orqali musiqani ongli idrok etib, tinglash madaniyatini qaror toptirish yoxud nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirish va shu jarayonda ularni vokal-xor kuylash ko'nikma va malakalarini hosil qilish bilan ularni g'oyaviy, ma'naviy, estetik madaniyatini tarkib toptirishdan iboratligi haqidagi fikr va mulohazalar keng yoritilgan.

Last modified: 2021-08-19 13:34:30