ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Vektorlarning vektor va aralash ko‘paytmalari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 8)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 271-279

Keywords : Skalyar ko‘paytuvchiga nisbatan guruhlash; chap uchlik; Qo‘shishga nisbatan taqsimot; Fazodagi vektorlarning o‘zaro joylashishi; Uchta vektorning komplanarlik sharti;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Vektor nisbatan yangi matematik tushuncha hisoblanadi. «Vektor» terminining o‘zi 1845 yilda Vilyam Rouen Gamilton tomonidan kiritilgan. Vektor tushunchasiga son qiymati va yo‘nalishi bilan xarakterlanuvchi ob'ektlar bilan ish ko‘rilganida duch kelinadi. Bunday ob'ektlarga kuch, tezlik, tezlanish kabi fizik kattaliklar misol bo‘ladi. Vektor matematikaning turli bo‘limlarida, masalan, elementar, analitik va differensial geometriya bo‘limlarida qo‘llaniladi. Vektorli algebra fizika va mexanikanig turli bo‘limlariga, kristallografiyaga, geodeziyaga tatbiq qilinadi. Vektorlarsiz nafaqat klassik matematika, balki boshqa ko‘plab fanlarni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Vektorlar ustida qo‘shish va songa ko‘paytirish, amallarini, vektorlarning skalyar, vektor va aralash ko‘paytmalarini, vektorlarni baziz fazoda almashtirishni, vektorlarni proyeksiyalashni va shu kabi masalalarni o‘rganish vektorli algebraning predmeti hisoblanadi.

Last modified: 2021-08-28 12:56:27