ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA ERTAKLARNING AHAMIVATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 6-12

Keywords : Ertak; chopchak; rivoyat; afsona; mif; fantaziya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o'zbek xalg og'zaki ijodi namunalaridan bo'lmish ertaklarning yosh avlodni tarbiyalashdagi ahamiyati haqida hikoya qilinadi.

Last modified: 2021-09-08 13:15:49