ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

تأثیر پایبندی اساتید به اخلاق حرفه‌ای بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان (مقایسه‌ای بین دانشجویان مهندسی و غیرمهندسی)

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.23, No. 90)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 49-69

Keywords : انگیزش، خودکارآمدی، اخلاق حرفه‌ای، دانشجویان مهندسی;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

موضوع انگیزش دانشجویان همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار اخلاقی اساتید بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان انجام شده است. تحقیق به صورت پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. 274 نفر از دانشجویان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، در این تحقیق شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه به صورت حضوری و برخط جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پایبندی اساتید به اخلاق حرفه‌ای، تأثیر معنی‌داری بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان دارد. تأثیر خودکارآمدی بر انگیزش دانشجویان نیز معنی‌دار بود. به علاوه، خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین رفتار اخلاقی اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا می‌کند. نتایج آزمون میانگین نشان داد که تفاوت معنی‌داری در متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشکده‌های مختلف وجود ندارد. بررسی نسبت بحرانی تفاوت بین مؤلفه‌ها نشان داد که مدل تحقیق با توجه به جنسیت تفاوت معنی‌داری ندارد. به علاوه، مدل تحقیق در بین دانشجویان دانشکده‌های مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنی‌داری با هم نداشت ولی در یک مسیر (تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش) بین دانشجویان دانشکده‌های مهندسی و علوم و دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و علوم (تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر خودکارآمدی) معنی‌دار بود.

Last modified: 2021-10-16 17:26:27