ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

نقش واسطه‏ای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.23, No. 90)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 115-120

Keywords : تفکر انتقادی، ویژگی‌های شخصیتی، خلاقیت، عملکرد تحصیلی، دانشجویان مهندسی;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‏ای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیۀ دانشجویان مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل هستند. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 180 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها نیز از نرم‏افزارهای SPSS, AMOS استفاده‌ شده است. برای گردآوری داده‌ها، از سه پرسش‌نامه، مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب»، پرسش‌نامه معیار خلاقیت، مقیاس شخصیتی استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان، معدل کل سال قبل آنها در سال تحصیلی 1396 در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی بر تفکر انتقادی، خلاقیت بر تفکر انتقادی، ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد تحصیلی، خلاقیت بر عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارند و ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت، به واسطه تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر غیرمستقیم و معنی‌داری داشته‌اند. نتایج تحلیل مسیر نیز نمایانگر این بود که مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

Last modified: 2021-10-17 14:39:18