ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ: AKADEMİK PERFORMANS VE ÜNİVERSİTE MARKA DEĞERİ İLİŞKİSİ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.8, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 37-47

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada üniversitelerin marka değeri kavramından yola çıkılarak üniversitelerin marka değerini etkileyen değişkenler araştırılmış ve Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarının üniversitenin marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü pozitif yönde etkilediği öngörülmüştür. Araştırma yöntemi olarak anket yöntemi tercih edilmiş, örneklem olarak 40 üniversite öğretim üyesine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS İstatistik Programı kullanılarak korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda üniversite marka algısı ile üniversitelerin bilimsel yayın performansı ve akademik performanslarına göre oluşturulan dünya genelindeki sıralamalar arasında ilişki bulunarak, üniversitelerin marka değeri algısı ile akademik performans arasında pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Last modified: 2021-10-25 01:42:09