ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sarı Yeleklilerden Aşı Karşıtlarına: Fransa’da Toplumsal Muhalefet / From Yellow Vests to Anti-Vaxxer: Social Opposition in France

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-46

Keywords : France; Yellow Vests; Anti-vaxxer; Social class / Fransa; Sarı Yelekliler; Aşı Karşıtları; Sınıf;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet Bu makalede son dönem Fransa kamuoyunu meşgul eden “Sarı Yelekliler” ve “Aşı Karşıtları” üzerinden toplumsal muhalefet anlaşılmaya çalışılacaktır. Neo-liberal politikalar sonucunda giderek atomize olmuş bir toplum görüntüsü veren Fransa'da eşitsizliklerin derinleşmesiyle geleneksel muhalefetin dışında gelişen toplumsal muhalefetin yapısını anlamak bu makalenin öncelikli amaçlarından birdir. Bu nedenle toplumsal hareketler literatürüne değinmekten ziyade, Fransa'daki son dönem Sarı Yelekliler ve Aşı Karşıtlarını konu alan tartışmalara yer verilerek bu iki hareketin yaslandığı toplumsal kesimler analiz edilecektir. Makale, betimleyici bir metodoloji geleneğine yaslansa da yer yer saha gözlemlerine dayanan bulguları da kullanacaktır. Makalenin temel iddiası, tek bir paydaya indirgenemeyecek bu iki hareketin anlaşılmasına yönelik ana akımın geliştirdiği kültürel okumanın olguyu anlamada yetersiz kalacağıdır. Yatay bir şekilde örgütlenen, sendikal bir geçmişi olmayan ve ideolojik bağlıklarının sınırlı düzeyde kaldığı bu yeni toplumsal muhalefetlerin heterojen yapısının dikkate alınmadan yapılacak analizlerin yetersiz kalacağı ve sınıfsal dinamiklerin gözden kaçırılmaması gerektiği makalenin diğer bir iddiasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda giriş bölümünde genel bir çerçeve çizildikten sonra birinci bölümde Sarı Yelekliler hareketinin analizi yapılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde Aşı Karşıtları incelendikten sonra sonuç bölümüyle makale sonlandırılacaktır. The main purpose of this study is to understand social opposition within the framework of “Yellow Vests” and “Anti-vaxxers” who have been occupying French public opinion in recent years. One of the main goals of this study is to conceive the structure of social opposition movements that have grown out of the traditional opposition as a result of increased inequality in France, where society is appeared to be divided as a result of neo-liberal policies. For this reason, instead of addressing social movements literature in general, social groups on which these two social movements are based will be examined by discussing current debates on “Yellow Vests” and “Anti-vaxxer” in France. Although this article is based on the descriptive research methodology, findings that are based on field observation will also use. The main argument of this article is that the cultural interpretation of these movements by the mainstream media will not be sufficient to explain these phenomena, which cannot be downgraded into a common ground. Another argument of the article is that without considering the heterogeneous structure of these movements, which are horizontally structured, do not have a union history, and have limited ideological affiliations will be insufficient, and class dynamics should not be overlooked. In this regard, first, a general framework will be presented in the introduction chapter, and the movement of “Yellow Vests” will be analyzed. In the second chapter, “anti-vaxxer” will be discussed, and the conclusion will be presented.

Last modified: 2021-11-25 06:57:21