ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ikkilamchi funksiyalar. Ikkillik prinstipi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 26-35

Keywords : Ikkilamchi funksiyalar; ikkilik prinsipi; bul funksiyalari; o‘zo‘ ziga ikkilamchi funksiyalar; mulohazalar algebrasi; funksiya; argument;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada diskret matematika va matematik mantiq fanining Bul funksiyalari bo‘limining asosiy mavzularidan biri bo‘lgan “Ikkilamchi funksiyalar. Ikkilik prinsipi” to‘g‘risida fikr yuritiladi. Bu mavzuga oid talabalarning fikrlash qobiliyatini o‘stirish va darsga nisbatan qiziqishini oshirish maqsadida turli xildagi misollarni yechishga doir tavsiyalar berib boriladi. Misollarning yechilish usullari, metodlari yoritiladi va mustaqil bajarish uchun namunalar keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 15:37:51