ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПУБЛІЦИСТИКА І.Л.ШРАГА (1847-1919) ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (60-80 рр. ХІХ ст.)

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 53-68

Keywords : І.Шраг; земська ліберальна партія; північна Україна; земський конституційний рух; авторські статті; М.Шраг.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджуються публіцистичні твори І.Шрага, які були опубліковані на сторінках демократичних засобів масової інформації початку ХХ ст., зокрема в одеському журналі «Южные записки» та центральній газеті «Киевская мысль». Методологічною основою публікації стали базові принципи персональної історії, системності, цілісності, логічності, послідовності, антропоцентризму. Інструментарієм дослідження слугували універсальні методи наукового аналізу та синтезу, узагальнення, контент-аналізу, методи індукції та дедукції, проблемно-хронологічний, історико-генетичний та порівняльно-історичний методи. Наукова новизна публікації полягає у тому, що вперше у сучасній історіографії до міжнародного наукового обігу запроваджується якісно новий корпус першоджерел з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60-80 рр. ХІХст.), який раніше не був предметом спеціального вивчення. Крім того, у статті аналізується публікація сина видатного діяча  М.Шрага, присвячена аналогічній тематиці, яка вперше запроваджується до міжнародного наукового обігу та дозволяє співвставити позиції батька і сина Шрагів та прослідкувати політичну спадковість різних поколінь українських інтелектуалів. У результаті проведеного дослідження автор приходить до висновків, що віднайдені та запроваджені до міжнародного наукового обігу публіцистичні твори І.Шрага є вагомим першоджерелом з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України. Проведений контент-аналіз пам'яток, зокрема авторських статей опублікованих в одеському журналі «Южные записки», переконливо засвідчує, що проблема «українського питання» у Російській імперії другої половини ХІХ ст. займала належне місце у системі світоглядних орієнтирів, координат та програматиці опозиційної аристократичної фронди північної України.

Last modified: 2021-12-01 22:14:05