ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

پدیدارشناسی تجربه زیسته رهبری آموزشی مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.23, No. 92)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 121-152

Keywords : رهبری آموزشی، مدیران گروه، تجربه زیسته، پدیدارشناسی;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

رهبری در آموزش عالی نقشی اساسی در بهبود، توسعه و پایداری نهادی دارد و مدیران گروه‌ها از طریق رهبری آموزشی اعضای هیئت علمی را حول فرهنگ سازمانی منسجم و یکپارچه گرد هم آورده و اهداف و دورنمای گروه را برای آنان ترسیم می‌نمایند. براین‌اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف تجربه زیسته مدیران گروه‌ها از فرایند رهبری آموزشی است. تجربه زیسته، همان درک و فهم مستقیم و بی‌واسطه از تجربیات در حیات عادی و روزمره است که بدون توسل به مفهوم‌سازی حاصل می‌شود. مطالعه حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به تعداد ۱۰ نفر است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پروتکل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده گردید و کدگذاری متن مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 18 انجام شد. یافته‌ها در ۶ مضمون ارزیابی تجربه مدیریت گروه، مسائل و چالش‌های مدیریت گروه، ملزومات مدیریت گروه، تعاملات در گروه، سبک رهبری گروه و دیدگاه نسبت به پست ریاست دسته‌بندی شد. بر این ‌اساس، مسائل ساختاری یکی از چالش‌های اساسی این تجارب است که با تجدیدنظر در وظایف و اختیارات، حمایت و پشتیبانی و اعمال شیوه صحیح انتخاب و آموزش مدیران گروه می‌توان از تنش و فشار کاری آنان کاست.

Last modified: 2022-04-30 15:31:27