ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

بررسی وضعیت و اولویت بندی مهارت‌های غیر فنی فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی در انقلاب صنعتی چهارم از دیدگاه کارفرمایان و فارغ التحصیلان

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.24, No. 93)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 3-26

Keywords : انقلاب صنعتی چهارم، مهارت‌های غیر فنی، کارفرمایان، فارغ التحصیلان;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مهارت‌های غیر فنی مورد نیاز رشته‌های مهندسی دانشگاه ارومیه صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارفرمایان صنعت و فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی دانشگاه ارومیه بود که به روش نمونه گیری طبقه‌ای، بر اساس جدول مورگان، نمونه لازم انتخاب گردید. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اندازه گیری و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن در تحقیق حاضر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، گویای این مطلب است که میانگین تمامی مهارت‌های غیر فنی فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه از نظر کارفرمایان، بالاتر از میانگین نظری است که در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی مهارت‌ها، با نظر سنجی، از نظر فارغ التحصیلان، آنان در مهارت انتقادی از بالاترین و در مهارت هوش هیجانی از پایین‌ترین میانگین و از نظر کارفرمایان، فارغ التحصیلان در مهارت مسئولیت پذیری از بالاترین و در مهارت خلاقیت از پایین‌ترین میانگین برخوردار بودند. توصیه می‌شود برنامه درسی مصوبی که دانشگاه برای رشته‌های مهندسی، جهت ارتقای مهارت‌های غیر فنی در نظر می‌گیرد، باید به صورتی باشد که محتوای درسی مطابق با نیازهای فعلی و آینده سازمان‌های مهندسی طراحی شود. برگزاری پروژه‌های کلاسی، تحصیل و آموزش مهارت‌های ضروری به گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که بتواند مهارت‌های هوش هیجانی و خلاقیت را در دانشجویان پرورش دهد

Last modified: 2022-07-16 15:34:36