ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

تطبیق سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمن و نهادهای مشابه آن

Journal: Research of Nations Magazine (Vol.2, No. 17)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 105-120

Keywords : نظارت قضائی، تظلم‌خواهی فراقضائی، آمبودزمن، سازمان بازرسی کل کشور، کمسیون‌اصل نود.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است که تحت‌نظر قوه ‌قضائیه می‌باشد و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه و شکایات مربوطه رسیدگی می‌کند و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی و پیگیری شکایات علیه هر یک از قوای سه‌گانه کشور و مراجع قانونی دیگر را دارد. در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف یکی از مهمترین سازکارهای نظارتی کنترل، به عنوان نهاد آمبودزمن به شکایات شهروندان و اشخاص برعلیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می‌کند. آمبودزمن، مأموری مستقل و بیطرف است که اغلب در قانون اساسی وجود آن پیش‌بینی شده و بر اداره نظارت می‌کند. لذا شباهت بسیار اندک و یا عدم شباهت در مورد کارکرد فی‌مابین نهاد آمبودزمن با توجه به استقلال و بیطرفی آن نهاد در جهت احقاق حقوق شهروندان با سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل نود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و وجوه اشتراکی احتمالی که با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود در جهت تأمین منافع عمومی و حقوق شهروندان دارد که به شرح مباحث بعدی تشریح می‌گردد.

Last modified: 2017-07-01 20:14:59