ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Örgütlerde Kurumsallaşma Düzeyinin Nepotizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-84

Keywords : Kurumsallaşma; Nepotizm; Kayırmacılık; Hastane Yönetimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde ilkelerin, politikaların, uygulamaların kişilerden bağımsız olmasını ifade eden kurumsallaşmanın, nepotizm üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma, kesitsel (cross-sectional) tipte tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri İstanbul ilinde faaliyet göstermekte olan ve randomize olarak seçilmiş 2 hastanedeki çalışanlarından toplanmıştır. Buna göre hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm çalışanlar araştırma kapsamında yer almıştır. Çalışanlardan 299’u araştırmaya katılmayı kabul etmiş ve örneklemi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda kurumsallaşma düzeyinin nepotizm üzerinde negatif yönde, zayıf etkisinin olduğu ve regresyon modelinde %9’luk açıklıyıcılığa sahip olduğu saptanmıştır.

Last modified: 2014-02-23 08:36:13