ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ШОКІВ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 15-20

Keywords : фінансовий шок; фінансовий ринок; фінансова нестабільність; фінансова система; фінансова криза;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Невизначеність, як основна ознака сьогодення, є передумовою виникнення економічних та фінансових шоків, які все частіше стають причинами розгортання кризових ситуацій. Фінансові шоки, які передували виникненню глобальної фінансової кризи 2007 – 2009 рр., а також в тому числі були її наслідками, зумовили необхідність більш ґрунтовного дослідження їх природи та генезису. Дослідження має на меті розкриття сутності, ознак та таксономії фінансових шоків з позицій посткейнсіанської теорії монетарної економіки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що основними ознаками шоків є стохастичність, різка суттєва зміна ситуації, неконтрольованість, реалізований ризик. Найбільш явними наслідками шоку, як правило, є зниження добробуту, посилення невизначеності і розвиток кризових явищ. Зазначені ознаки та наслідки шоків також притаманні й фінансовим шокам, з тією відмінністю, що наслідки фінансових шоків можуть бути як позитивними, так і негативними. Обстоюється підхід розгляду фінансових шоків в контексті фінансових ринків. Відповідно пропонується фінансовим шоком вважати різку зміну ситуації на фінансових ринках, більшою мірою випадкову та слабко контрольовану, наслідком якої є різке розбалансування грошових потоків економічних агентів, і, як правило, але не обов'язково настання кризової ситуації. Також висувається ідея розгляду фінансових шоків в контексті чотирьох основних сегментів фінансового ринку, зокрема фондового, валютного, кредитного та депозитного ринків. Зазначено, що фінансові шоки можуть як виникати на розглянутих ринках, так і можуть мігрувати з одного ринку на інший, зумовлюючи виникнення ланцюгових реакцій. Запропонований підхід дозволяє в подальших дослідженнях сконцентруватися на визначенні основних характеристик фінансових шоків, особливостей фінансових шоків в розрізі кожного з сегментів фінансового ринку, а також каналів їх трансмісії

Last modified: 2018-02-01 23:57:27