ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğinin Eğitim Stresi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal: Humanistic Perspective (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 44-55

Keywords : eğitim stresi; Okul tükenmişliği; ortaöğretim; başarı düzeyi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Araştırma okul tükenmişliğini, eğitim stresi ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 299 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların 143'ü kız öğrenci, 156'sı erkek öğrencidir. Veri toplamak amacıyla Okul Tükenmişliği Ölçeği ve Eğitim Stresi Ölçeği kullanılmıştır. Dataların normal dağılım göstermesinden dolayı ikili ortalamalar arasındaki fark anlamlılığını belirtmek için t testi, ikiden fazla ortalama fark anlamlılığı için varyans analizi, iki değişken arasında ilişkiyi belirlemek Pearsonkolerasyonanalizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yordamasını bulmak için regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularında, okul tükenmişliği ile eğitim stresi ve başarı düzeyi arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Bir diğer bulguya göre aile gelir düzeyi yüksek olanöğrencilerin okul tükenmişliği daha düşüktür. Öte yandan okul tükenmişliği cinsiyet, anne-baba birlikteliği, kardeş sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Eğitim stresi ve başarı düzeyi öğrencilerin okul tükenmişliğini yordamakta olup, okul tükenmişlinintoplam varyansının %36'sını açıklamaktadır. Araştırma bulguları literatür ışığında tartışılmıştır.

Last modified: 2020-03-26 07:18:12