ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

The Effect of IPARD Program (European Union Preacession Aid Instrument) on Employment in Turkey (IPARD Programının (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı) Ülkemiz İstihdamına Etkisi)

Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVS-Javstudies) (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 53-81

Keywords : IPARD Programı; Employment; Help Tool; European Union; IPARD Programı; İstihdam; Yardım Aracı; Avrupa Birliği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

From the first day when the concept of rural development emerged, in both developed and developing countries it has become one of the issues they focus on the most. Because rural areas are available in both developed and developing countries. Rural areas are in need of development to live a role in the national economy. The concept of rural development attracted the attention of international organizations such as the United Nations, the World Bank and the Europen Union and economic, geography and policy literature academic studies began to rise in this direction. In this context, one of the most important rural development programs are supports to countries in the EU candidate country status. In this study, on rural development the effects of IPARD program to the employment was investigated. Kalkınma kavramı beraberinde büyümeyi de getirdiğinden, ülkeler bu konuya son derece fazla önem göstermektedirler. Kalkınma kavramı hem niceliksel hem de ülkenin ekonomik, sağlık, siyasal, eğitim ve kültür gibi niteliksel değişim ve gelişimini içine almaktadır. Kırsal kalkınmanın amaçları, kırsal alanların varlığını sürdürmelerinin sağlanması, kır ve kent arasındaki dengesizliklerin minimize edilmesi, doğal kaynak potansiyellerinden çevreye duyarlı bir şekilde faydalanılması, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkılarının artırılması ve kırsal alanlarda yaşayanların yaşam koşullarının rehabilitasyonu şeklinde sıralanabilir.

Last modified: 2016-05-04 06:35:35