ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.8

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2019-12-20

 1. ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ВЗАЄМОДІЇ КАФЕДРИ ТА БІБЛІОТЕКИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Authors: Вікторія Барабаш

 2. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Authors: Людмила Божук

 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИВЧЕННЯ ФАЛЬШИВИХ МОНЕТ ТА БАНКНОТ В ГРОШОВОМУ ОБІГУ УКРАЇНИ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ (1795-1917)

  Authors: Андрій Бойко-Гагарін

 4. ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ З ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА «ҐРУНТИ» ТЕРИТОРІЇ «ЗАДНІПРСЬКИХ МІСЦЬ» ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ

  Authors: Андрій Бутко

 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

  Authors: Інна Демуз Олександр Бабак

 6. ІСТОРИК ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ

  Authors: Ігор Довжук

 7. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДІАПРОСТОРУ

  Authors: Олена Ісайкіна Алла Зленко

 8. СУчаСні іСторіографічні Джерела яК СКлаДова наУКової КомУніКації з проблем Державного регУлювання грошового обігУ

  Authors: Алла Істоміна

 9. РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  Authors: Олена Коломієць Оксана Головата

 10. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ В УМОВАх «ГІбРИДНОЇ ВІйНИ» РОсІйсЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Authors: Віталій Коцур

 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

  Authors: Тетяна Курченко

 12. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВЕ ПОЛЕ

  Authors: Інна Левченко

 13. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМ РЕФОРМ ГРОШОВОГО ОБІГУ М. СПЕРАНСЬКОГО

  Authors: Анатолій Сустрєтов

 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  Authors: Руслана Тимченко

 15. НЕВІДОМА ПРАЦЯ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ З ІСТОРІОГРАФІЇ ПИСАНКАРСТВА

  Authors: Віктор Ткаченко

 16. ІнформацІйнІ можливостІ сайту нацІонального банку україни в дослІдженнІ проблем ІсторІї грошового обІгу в українІ

  Authors: Олексій Шевчук

 17. КРЕАТИВНИЙ КЛАС ЯК ЕЛЕМЕНТ НОВІТНЬОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОСТУПУ

  Authors: Людмила Шимченко

 18. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОДСТВА КАЗЕННИХ ПАЛАТ НАДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ

  Authors: Оксана Шпортун