ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algılarının incelenmesi

Journal: European Journal of Educational & Social Sciences (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 24-33

Keywords : Kürtçe; Kürtçe Öğretimi; Dil Öğretimi; Algı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 yılı Diyarbakır merkez ilçelerinde görev yapan veKürtçe dersine giren çeşitli branşlardan 60 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 10 maddelik “Kürtçe Öğretimine Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır.Ölçeğin yapılan yapı geçerliği çalışması sonucunda 10 maddenin toplam varyansın %35'ni açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin Faktör yükleri .32 ile .750 arasında değişen değerler almıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .82 olarak belirlenmiştir.Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algıları “Düşük düzeyde (Katılmıyorum)”olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin Kürtçe öğretimine yönelik algıları arasında cinsiyet, kıdem, branş ve okulun bulunduğu yer değişkenlerinegöreanlamlı bir olmadığı bulunmuştur.

Last modified: 2017-04-10 05:28:17