ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

VICIA FABA L. (FABACEAE) KÖK UCU HÜCRELERİNDE FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN SİTOTOKSİSİTENİN BELİRLENMESİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 139-148

Keywords : Fenol sitotoksisite; mikronukleus testi; tohum çimlenmesi; Vicia faba L;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, Vicia faba L. kök ucu hücrelerine fenol'ün farklı konsantrasyonlarının sitotoksik etkileri araştırıldı. Test materyali olarak bakla tohumları kullanıldı. Çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu ve mikronukleus (MN) sıklığı sitotoksisitenin indikatörleri olarak kullanıldı ve bu veriler istatistiksel parametreler ile ilişkilendirildi. Sitogenetik analizlere ilaveten, fenol ile muamele edilen bakla tohumlarının kök ucu meristemlerinde DNA analizleri gerçekleştirildi. Tohumlar kontrol ve fenol uygulama grupları olarak iki gruba ayrıldı ve 7 gün süresince fenol'ün üç farklı dozu (25, 50 ve 75 ppm) ile muamele edildi. Sonuçta, fenol'ün tüm uygulama grubu tohumlarda doza bağlı olarak çimlenme yüzdesi, kök uzunluğu ve ağırlık kazanımını azalttığı, MN oranını ise attırdığı tespit edildi. Ayrıca, fenol ile muamele edilen tohumlarda DNA ürünü kontrol grubundakilerden daha düşüktü. Bu nedenle, fenole maruz kalan DNA ürünleri agaroz jelde kontrol grubuna göre daha ileride bantlar verdi. Sonuç olarak, elde edilen veriler fenol'ün bakla kök ucu hücreleri üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğunu gösterdi. Anahtar kelimeler: Fenol sitotoksisite, mikronukleus testi, tohum çimlenmesi, Vicia faba L. DETECTION OF CYTOTOXICITY INDUCED BY PHENOL IN ROOT TIP CELLS OF VICIA FABA L. (FABACEAE) Abstract: In this study, cytotoxic effects of different concentrations of phenol on Vicia faba L. root tips were investigated. The test material was used the seeds of broad bean. It was used germination percentage, root lenght, weight gain and micronucleus (MN) frequency as indicators of cytotoxicity, and correlate these data with statistical parameters. Additionally to the cytogenetic analysis, DNA analyses were performed from root tip meristem of broad bean treated with phenol. The seeds were divided into two groups: control, phenol treatment groups, and they were treated with different three doses (25, 50 and 75 ppm) of phenol during 7 days. As s result, it was determined that phenol fairly decreased the germination percentage, root length and weight gain depending on dose in seeds all treatment groups, whereas MN rate was increased. Besides, it was observed that the yield of DNA in seeds treated with phenol were lower than recorded in the control. Hence, DNA yields exposed to phenol was run ahead on agarose gel according to control group. In conclusion, obtained date indicated that phenol had cytotoxic effects on broad bean root tip cells. Key words: Phenol toxicity, micronucleus test, seed cytogenetic, Vicia faba L.

Last modified: 2017-08-01 22:17:03