ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Synthesis and Investigation Absorption Features of Some Novel Hetarylazo Dyes Derived from Calix[4]resorcinarene

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.8, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 175-189

Keywords : Rezorsiaren; Azo Boyarmadde; Absorpsiyon Spektrumu; Çözücü Etkisi; Asit-Baz Etkisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

In this study, several derivatives of amines were diazotized and coupled with 3-aminocrotonitrile to give 2-arylhydrazon-3-ketiminocrotononitrile. The synthesized components were then refluxed with hydrazine hydrate in ethanol to give a series of dyes 5-amino-4-arylazo-3-ethyl-1'H-Pyrazole. The synthesized dyes were diazotised and coupled with resorcinarene, which was obtained from condensation of between resorcinol and acetaldehyde, to give a new synthesis of azo dyes based on resorcinarene. The structures of synthesized dyes based on resorcinarene were characterized by spectral methods. The effect of varying solvents, acid and base upon the absorption spectra of resultant dyes has been investigated. Key words: Resorcinarene, Azo Dyes, Absorption Spectra, Solvent Effect, Acid-Base Effect Rezorsinaren Bazlı Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Özet: Bu çalışmada, çeşitli amin türevleri diazolanmış ve 3-aminokrotonitril ile kenetlenerek 2-arilhidrazon-3-ketiminokrotononitril bileşikleri elde edilmiştir. Elde edilen bileşikler, hidrazinhidrat ile etanol içerisinde reflaks edilerek bir seri 5-amino-4-arilazo-3-metil-1'H-pirazol boyaları elde edilmiştir. Elde edilen boyalar diazonlarak rezorsinol ve asetaldehit arasındaki kondenzasyondan elde edilen rezorsinaren bileşiği ile kenetlenmiş ve rezorsinaren bazlı azo boyarmaddeler sentezlenmiştir. Sentezlenen rezorsinaren bazlı azoboyarmaddelerin yapıları spektrofotometrik yöntemler kullanılarak incelendi. Sentezlenen boyarmaddelerin görünür bölge absorpsiyon spektrumları üzerine değişik çözücü, asit ve baz etkileri incelendi. Anahtar kelimeler: Rezorsiaren, Azo Boyarmadde, Absorpsiyon Spektrumu, Çözücü Etkisi, Asit-Baz Etkisi

Last modified: 2017-08-02 17:53:18