ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Book Review: Science Education for Gifted Students (Susan K. Johnsen, James Kendrick)

Journal: Turkish Journal of Giftedness and Education (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 95-96

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kitap “Gifted Child Today” ve “The Journal of Secondary Gifted Education” adlı dergiler-den fen alanında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili seçilen toplam 11 makaleden oluşmaktadır. Bu kitap fen alanında üstün yeteneklilerin karakteristik özellikleri, tanılan-ması, bu öğrencilerle çalışan öğretmenlerin özellikleri, farklılaştırılmış fen bilimleri müfre-datı konularını içermektedir. Makaleler aşağıdaki konulara göre 3 bölüme ayrılmıştır. 1. Bölüm: İlkokul Yıllarında Bilim 2. Bölüm: Fen Bilimlerinde Hızlandırma ve Zenginleştirme 3. Bölüm: Üstün Zekâlılar İçin Fen Bilimleri Üniteleri 1.bölümde “Fen bilimleri erken yaşlarda başlar: Fen alanında yeteneği geliştirici bir prog-ram” adlı makale Gould, Weeks ve Evans tarafından yazılmıştır. Makalede okul öncesi dönemde fen alanında yetenekli öğrencilere bir fikrin hipotezini ortaya koyma ve deneyi yaptırma becerileri kazandırılmasından bahsedilmiştir. “Fen bilimleri hakkında yaratıcı düşünme: İlkokul öğretmenleri için öneriler” adlı makale ise Meador tarafından yazılmış olup bu makalede yaratıcılık ve bilim, yaratıcı düşünme becerileri, yaratıcı bilimsel çevre, bilimsel süreç becerileri, örnek olaylara ve farklılaştırmaya örnekler verilmiştir. 2.bölümde “Yarışmalar aracılığıyla fen bilimlerine karşı erken tutku geliştirme” adlı maka-le Frances ve Riley tarafından yazılmıştır. Makalede fen alanında üstün yetenekli öğrenci-lerin bazı karakteristik özelliklerinden bahsedilmiş ve ardından çeşitli fen bilimleri yarışma-larına örnekler verilmiştir. “Öğretmen/Bilim adamlarının yeteneklerini geliştirme” adlı ma-kale Robinson tarafından yazılmış olup, makalede öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler yetiştirmek için kendilerinin bu alanında yeteneklerinin geliştirmelerinin öneminden bah-sedilmiş ve dört başlık altında üniversitelerin öğretmenler için hazırladıkları programların tanıtımı verilmiştir. Bu bölümler; saha araştırması, arka bahçede araştırma, sanal sefer ve bir öğretmenin hikâyesi şeklindedir. “Fen alanında üstün yeteneklilerle bir devlet lisesinde çalışmak: bir okulun girişi-mi/yaklaşımı” adlı makale Ngoi ve Vondracek tarafından yazılmıştır. Makalede, Evanston Township Lisesinin üstün yetenekliler için yaptığı Kimya/Fizik programı tanıtılmış ardın-dan kavram kazanımı ve üstün yetenekliler, kimya/fizik programında son değişiklikler, fen alanında üstün yetenekliler için seçenekler (bağımsız çalışma, müfredat dışı akademik ya-rışmalar, bağımsız fen bilimleri araştırması) konularına yer verilmiştir. Cooper, Baum ve Neu tarafından “Özel ihtiyaçlı öğrencilerin fen bilimleri yeteneğini geliştirme: Tanılama, Müfredat ve Değerlendirme için Alternatif bir model” yazılan makalede, akademik olarak başarısız, davranış bozukluğu sergileyen fen alanında üstün yetenekli öğrenciler için geliş-tirilen modelden bahsedilmiştir. Ayrıca makalede özel ihtiyaçlı öğrencilerin nasıl öğrendi-ğine, fen yeteneği göstergelerine, yetenek gelişimi aşamalarına ve “Büyük Umutlar” proje-sinin ayrıntılı tanıtımına yer verilmiştir. Mackin, Macaroğlu ve Russell tarafından “Fen bilimleri semineri: geleneksel müfredatı aşmak için fırsat geliştirme” yazılan makalede ise dikkati zamanlama ve planlama aktiviteleri, öğretmenin yeni rolü, toplum kaynakları ve konuk konuşmacılar, bilimsel sorgulama ve araştırma yeteneği ve seminerin uygulanması konularına yer verilmiştir. Menelly tarafından “Öğrenci merkezli fen bilimleri zenginleş-tirme: Gerçekten işe yarar bir piramit şeması” adlı makale yazılmıştır. 3.bölümde ise Budd tarafından “Maglev treni ile ilgili üstün zekâlılar için yaklaşım” adlı makalede üstün zekâlıların ilgisini çeken teknoloji konusu işlenmiştir. Makalede mevcut olan ulaşım modları, Maglevin prensipleri, avantajları, Maglev projesinin yapılandırması, araçların test edilmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçları yer almaktadır. Menelly tarafın-dan yazılan “Fen ve beden eğitimini entegre etme: Atom Röle” adlı makalede, atom röle adlı ders planında atomik yapının bedensel olarak anlatılması konusu işlenmiştir. White tarafından yazılan “Modern sınıflar olarak boş araziler: Üstün yetenekliler müfredatını zenginleştirmek için arkeolojiyi kullanma” adlı makalede ise alan arkeolojisi, sınıf olarak boş araziler, eğitimi tasarlama konulara yer verilmiş ve arkeolojinin öğrencileri motive et-mek ve eğitimi zenginleştirmek için mükemmel bir eğitim aracı olduğundan bahsedilmiştir.

Last modified: 2014-02-19 23:35:01