ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Öz-Yeterlikleri İle Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri İlişkisi

Journal: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-116

Keywords : Internet öz-yeterlik; çevrimiçi bilgi arama stratejileri; hemşirelik öğrencisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin internet öz yeterlikleri ile çevrim içi bilgi arama stratejileri arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, tanımlayıcı araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, bir Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri (1202 öğrenci) oluşturmuştur. Araştırmada grubun tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1037 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Bilgi Formu, İnternet Öz Yeterlik Ölçeği ve Çevrim İçi Bilgi Arama Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Etik Kurul izni alınmış ve araştırmaya katılan öğrencilere araştırma hakkında kısa bir açıklama yapılarak, sözlü onamları alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse tamamı (%99,6) internet kullandığını belirtmiştir. Bu öğrencilerin, %81,1'i interneti eğitim ile ilgili bilgi araştırmak, %79,7'si de müzik, film indirmek amacıyla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, internet öz yeterlik toplam puan ortalamasının 81,71±18,46 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin, İnternet Öz yeterlik Ölçeği alt boyutlarından en yüksek ortalamayı organizasyon (20,88±4,96), en düşük ortalamayı üretkenlik (20,79±7,17) alt boyutundan aldığı görülmüştür. Öğrencilerin, çevrimiçi bilgi arama stratejileri toplam puan ortalamasının 108,86±20,01 olduğu, Çevrim İçi Bilgi Arama Stratejileri Ölçeği faktörlerinden en yüksek ortalamayı kontrol (19,01±4,50), en düşük ortalamayı kaybolma (10,73±4,64) faktöründen aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin, internet öz yeterlik ile çevrim içi bilgi arama stratejileri arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=,108 p>0,01).

Last modified: 2018-01-09 20:57:54