ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2616-2626

Keywords : Türkçe dersi; öz yeterlik algı; okuma alışkanlığı; ortaokul;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkçe dersi dil becerilerinin öğretildiği en temel derstir. Okuma becerisi ise bireyin bilgiye ulaşmasında kullandığı en hızlı ve ekonomik yoldur. Daha da önemlisi bu beceri bireyin hayatı boyunca edindiği başarıların da önemli oranında etkili olacaktır. Bu nedenle bu beceri ve Türkçe dersine yönelik algının incelenmesi önemlidir. Çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarının Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Veriler Gömleksiz tarafından geliştirilen ve Balcı tarafından yeniden düzenlenen “Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile Durukan ve Maden tarafından geliştirilen “Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kars ilinde çeşitli ortaokullarda 8. sınıfta öğrenim gören 97 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen verilere göre öğrencilerin Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile okuma alışkanlıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak öğrencilerin Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile okuma alışkanlıkları arasında pozitif ve negatif yönde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:37:58