ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KİŞİLERARASI DUYARLILIK İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL SENSITIVITY AND INTERNET ADDICTION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.7, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 103-118

Keywords : Kişilerarası duyarlılık; internet bağımlılığı; cinsiyet; algılanan gelir düzeyi; ebeveyn tutumları / Interpersonal sensitivity; internet addiction; gender; perceived income status; parental attitudes;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı kişilerarası duyarlılık ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin cinsiyet, algılanan gelir düzeyi, ebeveyn tutumları değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediklerini incelemektir. Araştırma 2014-2015 öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 350 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, kişilerarası duyarlılık ile internet bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinin cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği, algılanan gelir düzeyi ve ebeveyn tutumları açısından ise anlamlı farklılıklar göstermediği bulunmuş; kişilerarası duyarlılık düzeylerinin ise cinsiyet ve algılanan gelir, ebeveyn tutumları açısından anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-03-18 00:44:21