ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Journal: MANAS Journal of Social Studies (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 1-17

Keywords : Girişimcilik; Girişimcilik Eğitimi; Girişimcilik Özellikleri.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Üniversitelerde farklı öğrenim düzeylerinde verilen eğitimin, öğrencilerin girişimciliğe olan bakış açılarını etkilemede önemli rol oynamaktadır. Öğrenciler farklı öğrenim düzeylerinde aldıkları eğitimlerle, risk alma, yeni fikirlere açık olma, özgüven, vizyon sahibi olma, fırsatları değerlendirme ve kendi işini kurma konusunda bilgi ve becerilere sahip olmaktadırlar. Çalışmanın amacı, üniversitede öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini belirlemek, farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerin, farklı girişimcilik özelliklerine sahip olup olmadıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenim düzeylerinin girişimcilik özellikleri üzerine etkisini ölçmektir. Bu kapsamda çalışmada yerli ve yabancı literatür araştırması sonucunda oluşturulan anket formu güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve 5'li likert ölçeği kullanılarak farklı öğrenim düzeyindeki üniversite öğrencilerine uygulanmış elde edilen veriler analiz edilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Analizler sonucunda ön lisans ile doktora, ön lisans ile yüksek lisans, lisans ile yüksek lisans, lisans ile doktora öğrencileri arasında anlamlı derecede farklılık olduğu görülmüştür.

Last modified: 2018-03-28 01:23:10