ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Агропромислове виробництво та охорона навколишнього природного середовища: пошук балансу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-7

Keywords : відходи; поводженнязвідходами; відходи АПК; навколишнєприроднесередовище; безвідходневиробництво.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

МетастаттіполягаєувисвітленніпитанняспіввідношенняміжпроблемамиповодженнязвідходамиАПКтазбереженнямнавколишньогоприродногосередовищакрізьпризмунаціональноготаглобальногобачення. Дослідженнябазувалосянавикористаннітакихпідходівтаметодів: системного, діалектичного, єдності та боротьби суперечностей, причинно-наслідкового методу, теоретичногоузагальненняіпорівняння. Встановлено, що ефективність агропромисловоговиробництватастаннавколишньогосередовищанеминучевзаємопов'язані, нерідковиявляютьсядіаметральнопротилежними. Доведено, щобалансміжагропромисловимвиробництвомістаномнавколишньогосередовищадозволитьотриматидостатнюкількістьагропродовольчоїпродукції, прийнятний дохіддлявиробниківтакоїпродукціїйоптимальнийдлянаселеннястаннавколишньогосередовища.

Last modified: 2018-07-13 19:34:42