ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Визначення факторів впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення розвитку суб'єктів АПК

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 35)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-16

Keywords : зовнішнєсередовище; факторивпливу; фінансовезабезпечення; агропромисловийкомплекс; фак-торнийаналіз.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Статтяприсвяченадослідженнюактуальнихпроблемвизначенняфакторіввпливузовнішньогосередовищанафінансовезабезпеченнярозвиткусуб'єктівАПК. Уроботісформованоперелікпоказників, щохарактеризуютьможливостійобмеженнящодоформуванняджерелфінансуванняпідприємствагропромисловогосекторузбокузовнішньогосередовищаїхфункціонування. На основі застосування економіко-математичногоінструментаріювиділенофактори, щоспричиняютьсуттєвийвпливнафінансовезабезпеченнярозвиткусуб'єктівАПК, а саме: монетарно-інфляційний, факторпрямоїбюджетноїпідтримки та фактор державної підтримки пільгового кредитування АПК, наданої х характеристику.

Last modified: 2018-07-13 19:38:56