ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Визначення прокурором підслідності кримінального провадження

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2016, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 60-68

Keywords : прокурор; підслідність; досудове розслідування; недопустимість доказів; функція обвинувачення.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті на підставі результатів аналізу наукових джерел, чинного процесуального за- конодавства та матеріалів практики досліджено проблемні питання визначення прокурором підслідності. Обґрунтовується, що повноваження прокурора щодо визначення підслідно- сті кримінальних проваджень випливають з його конституційної функції щодо здійснен- ня прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням незалежно від ві- домчої належності органів досудового розслідування та є проявом підготовки і реалізації кримінальної процесуальної функції обвинувачення. Розглянуто проблемні питання пору- шення правил підслідності, що може мати наслідком прийняття незаконних, необґрунтова- них процесуальних рішень і визнання доказів недопустимими під час судового провадження.

Last modified: 2018-12-10 20:49:03