ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ еКОнОМІчнОЮ беЗпеК ОЮ ТА фІнАнсОВОЮ сТІйКІсТЮ ЗАКлАдІВ ВищОї ОсВІТи нА ринКу О сВІТнІХ пОслуг уКрАїни В КОнТеКсТІ

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.10, No. 38)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 137-144

Keywords : економічна безпека; фінансова стійкість; заклади вищої освіти державної та комунальної влас-ності; обліково-аналітичне забезпечення.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті уточнено сутність економічної безпеки, фінансової стійкості закладів вищої освіти державної та комунальної власності в Україні в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. Розглянуто специфіку аналі-тичного обліку базових складових економічної безпеки і фінансової стійкості закладів вищої освіти України. Ви-явлено взаємозв'язок між рівнем економічної безпеки закладів вищої освіти та типом їхньої фінансової стійкості. Обґрунтовано вплив якості обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості закладів вищої освіти на рівень їхньої економічної безпеки. Запропоновано напрями підвищення економічної безпеки та фінансової стійкості закладів вищої освіти України на основі покращення їх обліково-аналітичного забезпечення

Last modified: 2018-12-25 04:30:33