ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series >>

Vol.10, No.38

Publisher: Publishing NaUOA

Publishing Date: 2018-09-27

 1. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  Authors: Volodymyr Boreiko

 2. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ДОСВІД УКРАЇНИ

  Authors: Mariya Knir

 3. ФОРМУВАННЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ОСНОВІ ГІПОТЕЗИ БЛИЗЬКОСТІ

  Authors: Pavlo Izhevskyi

 4. АУДИТ АСОРТИМЕНТУ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Margarita Lyshenko

 5. ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Authors: Dmytro Sych

 6. МЕХАНІЗМ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  Authors: Nataliia Khomiuk Petro Skrypchuk

 7. ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ Й УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

  Authors: Olena Bereslavska

 8. СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Authors: Olha Demianchuk

 9. СУЧАСНІ ТІНЬОВІ СХЕМИ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

  Authors: Yevhen Ionin Sergii Lavryk

 10. ФінанСоВе забезпечення ДіяЛЬноСТі ДержаВних ФонДіВ СоціаЛЬного СТрахуВання В уКраїні

  Authors: Svitlana Kachula

 11. ПерсПеКтиви віДроДження КреДитування в уКраїні

  Authors: Dmitry Klymenko

 12. ПОВЕДІНКОВІ AСПЕКТИ ФІНAНСОВИХ ВІДНОСИН: ДОВІРA ЯК AКТИВ РИНКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

  Authors: Volodymyr Korneev

 13. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  Authors: Olha Kryvytska

 14. ПОТЕНЦІАЛ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ

  Authors: Leonid Melnyk

 15. Прикладні асПекти Оцінювання ПОт ОчнОї кОнкурентОсПр ОМОжнО сті б

  Authors: Oleksandr Momot

 16. СУКУПНИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА НАСЛІДКИ

  Authors: Yurii Pasichnyk

 17. КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТУРИ

  Authors: Natalia Spasіv

 18. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ЗАПАСІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

  Authors: Svitlana Levytska Nataliia Sushko

 19. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Authors: Оlga Pavelko

 20. ОблІкОВО-аналІтичне забезПечення стратегІчнОгО уПраВлІння закладаМи ВищОї ОсВІти за теОрІєю ОбМежень

  Authors: Iryna Parasiy-Vergunenko

 21. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ еКОнОМІчнОЮ беЗпеК ОЮ ТА фІнАнсОВОЮ сТІйКІсТЮ ЗАКлАдІВ ВищОї ОсВІТи нА ринКу О сВІТнІХ пОслуг уКрАїни В КОнТеКсТІ

  Authors: Yulia Kharchuk

 22. ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БОКСА–ДЖЕНКІНСА

  Authors: Volodymyr Brediuk Olena Joshi